TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

Resident Twinning Advisor Language Assistant sought for the project

Duration of contract: from starting date throughout Project implementation – estimated 19 months.

Main Place of services offered: National Assembly of the Republic of Armenia, Yerevan

Financial terms: 20,900.00 € (gross and all inclusive) for a period of 19 months.

Duration of the Project: 24 months (Project implementation start date: 15.12.2020)

Deliverables – Tasks of the RTA Language Assistant (part of tasks can be asked to be performed remotely):

 • Support the Resident Twinning Advisor in her daily tasks as Project translator and interpreter;
 • Act as a language assistant to the RTA, visiting short-term experts, Project Leader (hereinafter “PL”), Junior Project Leader (hereinafter “JPL”), Deputy Project Leader (hereinafter “DPL”), Project Officer (hereinafter “PO”) and Component Leaders, e.g. assisting in matters related to communication or problems emerging from staying and working in a foreign country;
 • Translate written materials prepared by the RTA, experts and Component Leaders, PL, DPL, JPL and PO with relation to the project from Armenian to English and vice versa (proposals, recommendations, legal acts, policy documents, questionnaires, Power Point presentations, training materials, visibility items etc.);
 • Provide translation and interpretation assistance in the preparation of studies, documents and other material, in the areas covered by the Twinning Project, from Armenian to English and vice versa;
 • Provide translation and interpretation for the preparation of activities, such as missions, trainings, meetings, workshops, seminars conferences, oral conversations and other project events or other circumstances as required from Armenian to English and vice versa; interpret during activities, such as missions, trainings, seminars, conferences, meetings, workshops, study visits, and other project related-events from Armenian to English and vice versa;
 • Draft written materials in relation to the project in Armenian and English. Review, translate and edit text relevant to the project (newsletters, press releases, PowerPoint presentations and documents) in Armenian and English;
 • Assist the RTA in drafting the minutes in Armenian and English of the Steering Committee Meetings and other meetings/events related to the Project; contribute to quality assurance of project outputs with a special focus on Armenian and English languages;
 • Perform all other duties assigned by the RTA, e.g. cooperate and work with RTA Assistant in project related activities;
 • Accompany the RTA or other project experts, Component Leaders, PL, JPL, DPL and PO to the study visits, meetings, workshops and seminars and also on missions and field visits when needed. Provide general support for the RTA, other experts and Component Leaders with BC partners and/or authorities, with particular reference to the assistance and management of mission reports and other documents provided by them;
 • Develop and maintain close working contacts and relationships with officials of project partners and Beneficiary Country officials involved in each of the activities and the project management. Assist the RTA, PL, JPL, DPL and PO in communications, liaison and general working relations with BC public offices and institutions, relevant to project activities;
 • Support the RTA Assistant; Team work with the RTA Assistant, including office management and project related activities as well as compilation of documents for project documentation, presentations and reporting;
 • Perform temporarily RTA Assistant in case of his/her unavailability;
 • Update the project website and social media accounts;
 • Maintain confidentiality in all matters relating to the project;
 • Maintain a high level of ethical behavior and act in a non-discriminatory manner at all times;
 • Respect, actively support and, where appropriate, contribute to the overall aims and objectives of the Project;
 • Follow the Project policy regarding behavior, appearance, health, safety, security, payment regimes, and use of Project equipment, etc.

Requirements for the RTA Language Assistant:

 • University degree, preferably in English Language, English Language and Literature, American Culture and Language, Translation and Interpretation; Familiarization with parliamentary terminology would be an asset.
 • Be of Armenian nationality or having valid residence and working permits;
 • Applicants should not be civil servants or on leave in the Beneficiary administration (Armenian National Assembly) during at least the six months preceding their hiring;
 • Applicants may not have or recently have had any contractual relation with the Beneficiary administration (Armenian National Assembly) during at least the 6 months preceding their hiring;
 • Excellent command of spoken and written English and Armenian language;
 • Computer literacy (e.g. MS Office Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 • Excellent abilities in drafting documents reports of meetings and summaries of longer papers;
 • Excellent organizational, interpersonal and communication skills;
 • Must be able to work independently as well as part of a team and be initiative and flexible;
 • Availability and willingness to travel (Armenia and EU);
 • Maintain confidentiality in all matters relating to the realization and management of the project;
 • Practical experience in the English-Armenian and Armenian-English translation and simultaneous interpretation (during meetings, workshops, translating documents, etc.) would be an asset;
 • Experience of working for the National Assembly or the government in the past (excluding the 6-month period preceding the hiring, as above mentioned) or knowledge of parliamentary procedures would be an asset;
 • Experience of working for EU funded projects or other international projects would be an asset;
 • Experience of working in an international environment would be an asset;
 • Knowledge of the Greek and/or Italian languages would be as asset.

Financial Terms
The payment will be done according to the terms of the contract. The contract will be signed by both parties for the remaining implementation period of the Project. The assistant will be contracted by the Member State, Greece, namely the European Projects Implementation Service of the Hellenic Parliament.

How to Apply – Selection procedures

Please send your CV and a cover letter explaining briefly your motivation for the position, using Europass templates (https://europa.eu/europass/en) quoting “RTA Language Assistant” to both of the following E-mail addresses:

twinning_am@parliament.gr

european.integration@parliament.am

Short-listed candidates will be invited for an on-line interview and asked to execute translation and/or interpretation samples testing their performance. The RTALA may be placed on a 1 month probation period consisting in the assignment of actual deliverables under close supervision by the Project team, for performance evaluation.

Deadline for applications

Interested candidates are requested to submit their CV and the cover letter by the 8th of May 2021. 

IMPORTANT NOTICE:

Applicants shall not have been involved neither in the selection process nor in the drafting of the Contract. Furthermore, Applicants are neither a civil servant nor on leave from the Beneficiary administration for the last 6 months to take up the position of the RTA Language Assistant.

The Language Assistant will sign a service provider contract and must have a status of self-employed. It will be his/her sole responsibility to comply with all legal requirements for self-employment as well as to cover all related taxes and charges.

More on EU Twinning projects:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

Աշխատանքի հայտարարություն ԵՄ Թվինինգ ծրագրում Թվինինգ ռեզիդենտ խորհրդատուի թարգմանչի թափուր հաստիքի համար

Պայմանագրի ժամկետը՝ կնքման պահից մինչև ծրագրի ավարտը՝ 19 ամիս տևողությամբ։

Գործունեության վայրը՝ ք. Երևան, ՀՀ Ազգային Ժողով։

Վարձատրությունը՝ 20,900 եվրո  (համախառն և ամբողջական աշխատավարձ) 19 ամիս ժամանակահատվածի համար։

Թվինինգ ռեզիդենտ խորհրդատուի (ԹՌԽ) թարգմանչի աշխատանքային պարտականությունները (մասամբ կարող են իրականացվել հեռակա կարգով)՝

 • Աջակցել Թվինինգ ռեզիդենտ խորհրդատուին առօրյա գործերում՝ որպես ծրագրի բանավոր և գրավոր թարգմանիչ,
 • Հանդես գալ որպես թարգմանիչ ԹՌԽ֊ի, կարճաժամկետ փորձագետների, Ծրագրի ղեկավարի (այսուհետ՝ ԾՂ), Ծրագրի կրտսեր ղեկավարի (այսուհետ՝ ԾԿՂ), Ծրագրի ղեկավարի տեղակալի (այսուհետ՝ ԾՂՏ), Ծրագրի պատասխանատուի (այսուհետ՝ ԾՊ) և Բաղադրիչների ղեկավարների համար։ Օրինակ՝ օժանդակել հաղորդակցության կամ օտար երկրում ապրելու և աշխատելու հետ կապված հարցերում,
 • Գրավոր թարգմանել հայերենից անգլերեն և հակառակը ԹՌԽ֊ի, փորձագետների, Բաղադրիչների ղեկավարների, ԾՂ֊ի, ԾՂՏ֊ի, ԾԿՂ֊ի և ԾՊ֊ի կողմից պատրաստված և ծրագրին առնչվող նյութերը (առաջարկություններ, հանձնարարականներ, իրավական ակտեր, քաղաքական բնույթի փաստաթղթեր, հարցաթերթիկներ, Power Point-ով շնորհանդեսներ, ուսումնական նյութեր, գովազդային նյութեր և այլն),
 • Թվինինգ ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրությունների, փաստաթղթերի և այլ նյութերի պատրատման ժամանակ կատարել բանավոր և գրավոր թարգմանություններ հայերենից անգլերեն և հակառակը,
 • Կատարել բանավոր և գրավոր թարգմանություններ հայերենից անգլերեն և հակառակը այնպիսի միջոցառումների ժամանակ, ինչպիսիք են՝ առաքելությունները, վերապատրաստումները, ժողովները, սեմինար համաժողովները, բանավոր խոսակցությունները և ծրագրին առնչվող այլ հանգամանքները,
 • Ծրագրին առնչվող գրավոր նյութեր պատրաստել, վերանայել, թարգմանել և խմբագրել տեքստեր հայերենով և անգլերենով, մասնավորապես՝ հաղորդագրեր, մամլո հաղորդագրություններ, Power Point-ով շնորհանդեսներ և այլ փաստաթղթեր,
 • Աջակցել ԹՌԽ֊ին Կառավարող կոմիտեի նիստերի և ծրագրին առնչվող այլ ժողովների ու միջոցառումների հայերեն և անգլերեն արձանագրությունների կազմման հարցում, նպաստել ծրագրի արդյունքների որակի երաշխավորմանը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հայերենին և անգլերենին,
 • Կատարել ԹՌԽ֊ի կողմից տրվող այլ առաջադրանքներ, օրինակ՝ համագործակցել և աշխատել ԹՌԽ օգնականի հետ ծրագրին առնչվող հարցերի շուրջ,
 • Ուղեկցել ԹՌԽ֊ին և այլ փորձագետներին, Բաղադրիչների ղեկավարներին, ԾՂ֊ին, ԾՂՏ֊ին, ԾԿՂ֊ին և ԾՊ֊ին ուսուցողական այցերի, ժողովների, աշխատաժողովների, առաքելությունների և աշխատանքային այցերի ժամանակ, ըստ անհրաժեշտության։ Ընդհանուր աջակցություն ցուցաբերել ԹՌԽ֊ին, այլ փորձագետներին և Բաղադրիչների ղեկավարներին Շահառու երկրի (ՇԵ) գործընկերների և իշխանական մարմինների հետ հաղորդակցվելիս՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով առաքելության զեկույցների և այլ փաստաթղթերի հարցում աջակցությանը,
 • Ձևավորել և պահպանել աշխատանքային հարաբերություններ ծրագրի գործընկերների և Շահառու երկրի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր ներգրավված են ծրագրի կառավարման հարցերում։ Աջակցել ԹՌԽ֊ին, , ԾՂ֊ին, ԾԿՂ֊ին, ԾՂՏ֊ին և ԾՊ֊ին ՇԵ հանրային գրասենյակների և հաստատությունների հետ հաղորդակցման, փոխգործակցության և ընդհանուր աշխատանքային հարբերություններում, որոնք առնչվում են ծրագին,
 • Աջակցել ԹՌԽ օգնականին, թիմային աշխատանք ցուցաբերել գրասենյակի կառավարման և ծրագրին վերաբերող հարցերում, ինչպես նաև փաստաթղթերի հավաքագրման գործում՝ փաստաթղթավորման, ներկայացման և հաշվետվողականության նպատակով։
 • Կատարել ԹՌԽ օգնականի պարտականությունները նրա բացակայության պարագայում,
 • Թարմացնել ծրագրի վեբ կայքը և սոցիալական մեդիայի էջերը,
 • Պահպանել գաղտնիություն ծրագրին առնչվող բոլոր հարցերում,
 • Ցուցաբերել բարձր մակարդակի բարոյական վարվելակերպ  և միշտ գործել առանց խտրականության,
 • Հարգել, ակտիվորեն աջակցել և, անհրաժեշտության դեպքում, նպաստել ծրագրի ընդհանուր նպատակների և թիրախների իրագործմանը,
 • Հետևել ծրագրի քաղաքականությանը՝ վարքի, արտաքին տեսքի, առողջության, անվտանգության, ապհովության, վճարման կարգերի, ծրագրի սարքավորումների օգտագործման և այլնի վերաբերյալ։

ԹՌԽ թարգմանչի պահանջվող որակավորումները՝

 • Բարձրագույն կրթություն՝ նախընտրելի է անգլերենի, անգլերեն լեզվի և գրականության, ամերիկյան մշակույթի և լեզվի, բանավոր և գրավոր թարգմանությունների ոլորտներում, իսկ խորհրդարանական տերմինաբանության իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Լինել Հայաստանի քաղաքացի կամ ունենալ ժամկետի մեջ գտնվող կացության և աշխատանքի թույլտվություն,
 • Չլինել հանրային ծառայող կամ արձակուդում գտնվող շահառու վարչակազմի (ՀՀ Ազգային Ժողով) աշխատակից վերջին 6 ամսվա ընթացքում,
 • Չունենալ պայմանագրային հարաբերություններ շահառու վարչակազմի (ՀՀ Ազգային Ժողով) հետ վերջին 6 ամսվա ընթացքում,
 • Բանավոր և գրավոր անգլերենի ու հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office Word, Excel, PowerPoint, համացանցից օգտվելու հմտություն),
 • Փաստաթղթեր, ժողովների արձանագրություններ, համառոտագրեր կազմելու գերազանց ունակություններ,
 • Գերազանց կազմակերպչական, միջանձնային և հաղորդակցական հմտություններ,
 • Թե՛ անկախ, թե՛ թիմով աշխատելու կարողություն, նախաձեռնողականություն և ճկունություն,
 • Ճամփորդելու պատրաստակամություն և հասանելիություն (Հայաստան և ԵՄ),
 • Գաղտնիության պահպանում ծրագրի իրականացմանն ու կառավարմանն առնչվող բոլոր հարցերում,
 • Գործնական փորձը անգլերեն֊հայերեն և հայերեն֊անգլերեն բանավոր և գրավոր թարգմանությունների բնագավառում (ժողովների, աշխատաժողովների ժամանակ, փաստաթղթեր թարգմանելիս և այլն) կդիտվի որպես առավելություն,
 • Նախկինում ունեցած աշխատանքային փորձը Ազգային Ժողովի կամ կառավարության հետ՝ բացառությամբ վերոնշյալ 6 ամիս ժամանակահատվածը, ինչպես նաև խորհրդարանական գործընթացների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Աշխատանքային փորձը ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում կամ այլ միջազգային ծրագրերում կդիտվի որպես առավելություն,
 • Աշխատանքային փորձը միջազգային միջավայրում կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հունարենի և/կամ իտալերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Ֆինանսական պայմաններ

Վճարումը կատարվում է համաձայն պայմանագրի պայմանների: Պայմանագիրը ստորագրվում է երկու կողմերի միջև՝ ծրագրի իրականացման մնացած ժամանակահատվածի համար: Թարգմանչի հետ պայմանագիր է կնքում ԵՄ անդամ պետություն Հունաստանը, մասնավորապես՝ Հունաստանի խորհրդարանի Եվրոպական ծրագրերի իրականացման ծառայությունը:

Դիմելու և ընտրության ընթացակարգը

Ձեր ինքնակենսագրականը (CV) և դիմելու դրդապատճառները հիմնավորող ուղեկցող նամակը (Cover Լetter)՝ կազմված Europass ձևաչափով (https://europa.eu/europass/en), անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներին՝ twinning_am@parliament.gr և european.integration@parliament.am ՝ նշելով հաստիքի անվանումը:

Հաջորդ փուլ անցած անհատները կհրավիրվեն առցանց հարցազրույցի և կիրականացնեն փորձնական բանավոր կամ գրավոր թարգմանություն՝ լեզվական հմտությունների ստուգման նպատակով։ ԹՌԽ թարգմանիչը կարող է անցնել 1 ամիս փորձաշրջան՝ կատարելով հանձնարարթյուններ ծրագրի թիմի անմիջական վերահսկողությամբ և գնահատման նպատակով։

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը

Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) և ուղեկցող նամակը (Cover Լetter) մինչև 2021 թվականի մայիսի 8֊ը։

ԿԱՐԵՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Դիմողները չեն կարող ներգրավված լինել ոչ ընտրության, ոչ էլ պայմանագրի կազմման գործընթացում: Ավելին, դիմողները չեն կարող լինել հանրային ծառայողներ կամ արձակուդում գտնվող շահառու վարչակազմի (ՀՀ Ազգային Ժողով) աշխատակիցներ վերջին 6 ամսվա ընթացքում՝ ԹՌԽ թարգմանչի պաշտոնը ստանձնելու համար:

Թարգմանիչը ստորագրում է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր և ունենում է ինքնազբաղվածության կարգավիճակ: Նրա պատասխանատվության ներքո է ինքնազբաղվածության բոլոր իրավական պահանջների կատարումը, ինչպես նաև հարակից բոլոր հարկերի ու ծախքերի վճարումը:

ԵՄ Թվինինգ ծրագրերի մասին ավելի մանրամասն կարող եք տեղեկանալ սույն հղումով՝

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»