TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

3rd Steering Committee Meeting of the Project.

The 3rd Steering Committee Meeting of the project took place on 26 October 2021 via
teleconference. The representatives of the Delegation of the European Union to the Republic of
Armenia, the Coordinator of EPIS, MS Project Leader, the BC Project Leader, the MS Junior
Project Leader, the MS Deputy Project Leader, the Project Officer, the RTA and his staff were
present. They discussed the project status, the public awareness event, the 3rd interim quarterly
report and the work plan with activities for the upcoming period.

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»