TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

Project’s January Missions update

During the Twinning Project’s ongoing on-site missions to the National Assembly of Armenia since 24 January 2022, the MS Project Leader Ms. Eleni Kanellopoulou and the team of experts from the Hellenic Parliament met with the Chairman of the Standing Committee on European Integration Mr. Arman Yeghoyan, the Chief of Staff-Secretary General of the National Assembly Mr. Vahan Naribekyan and BC Project Leader Ms. Mari Manukyan. The aim of the meeting was to introduce the model of the European Programs Implementation Service of the HeP.

As scheduled, the Experts had meetings with the Heads of the NA staff subdivisions, discussed the possibilities of cooperation, exchange of experience in the spheres of mutual interest, and presented the 200-year-old parliamentary experience of Greece. The topics on staff training, mechanisms for reform of legislative procedures, parliamentary-government relations in EU member states, the procedure for holding parliamentary hearings that were presented to the Armenian colleagues were followed by fruitful discussions and Q&A.

The Greek Experts also visited the RA Public Administration Academy that is a training institution for public servants and met with the rector Khachatur Ghazeyan, Head of the Center for International Cooperation and Development Teresa Khechoyan, Head of the Center for Supplementary and Continuing Education Artak Baghdasaryan, and Head of the Quality Assurance Center Gayane Hovhannisyan. Opportunities for joint program development and cooperation were discussed.

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»