TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

Parliamentary oversight practices and legislative drafting missions

During the C1 and C2 on-site missions of the Twinning Project (9-11 March 2022), a group of experts from the Greek and Italian parliaments held seminars and workshop for the staff of the RA National Assembly. The main topics of the seminars were focused on the parliamentary oversight practices and legislative drafting particularly related to the CEPA and EU acquis framework. The interactive workshop was aimed at the process of elaboration and control of CEPA-related bills targeting MPs, MPs’ assistants, and staff of the NA Committees.

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»