TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

Component 2 Sub-Result 2.3 “Improved capacity of NA bodies to advance CEPA-related commitments under EaP “Stronger economy” set of priorities” Workshop

A workshop within Component 2 Sub-Result 2.3 “Improved capacity of NA bodies to advance CEPA-related commitments under EaP “Stronger economy” set of priorities”, dedicated to the discussion of the economic chapter in the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) signed between Armenia and the European Union was held on May 18, 2022. The Acting Head of the Office of Economic and Commercial Affairs of the Greek Embassy to Armenia Ms. Alexandra Rouva highlighted the increase in trade between the RA and the EU as a result of entering into force of the CEPA.The European Experts presented the EU directives referred to the regulation of trade discounts in general and in the standing committees, as well as the Greek and Italian experience in the sphere of regulating the market of products and services.

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»