TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

Delegation of the European Union to Armenia

The Delegation of the European Union to Armenia is the diplomatic mission under European Union’s diplomatic serviceEuropean External Action Service (EEAS) responsible for Armenia, headed by Her Excellency Ms. Andrea WIKTORIN, Ambassador of the European Union to the Republic of Armenia, representing the EU in the country and promoting the values and interests of the European Union.

Delegation of the European Union to Armenia
Postal address: 
21 Frik Street,
Yerevan 0002, Armenia

Entrance for visitors: Proshyan Street side

Phone number: 

Telephone: + 374 (10) 54 64 94
Fax: + 374 (10) 54 64 95

Email: Delegation-Armenia@eeas.europa.eu

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»