TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

Italian Chamber of Deputies

The Chamber of Deputies and the Senate of the Republic are the two Houses of the Italian Parliament. In Italy’s constitutional system, both Houses are vested with identical functions and powers (known as “perfect bicameralism”).

The President of the Chamber of Deputies represents the Chamber of Deputies. He or she is responsible for the proper functioning of the House by enforcing the Rules of Procedure, and for overseeing the internal administration, which is directed by the Secretary General who reports to the President. The President is non-partisan and therefore must act with impartiality and balance in ensuring that all Deputies may freely exercise their mandate in accordance with the Rules of Procedure. The Bureau is chaired by the President of the Chamber and is composed of four Vice-Presidents; three Quaestors; at least eight deputies acting as Secretaries who in particular collaborate with the President to ensure regular voting in the House. The number of deputies acting as Secretaries may be increased in order to ensure that all parliamentary groups are represented in the Bureau.

The Conference of Group Chairpersons is chaired by the President of the Chamber and is composed of the Chairpersons of the Parliamentary Groups. The Government is always notified of the meetings so as to be able to send a representative. The Conference is responsible for planning the Chamber’s work by setting the programme and order of the House’s business. The President of the Chamber of Deputies may call a preliminary meeting of the Conference of the Chairpersons of the Standing Committees. The Conference also discusses and decides on urgent requests referring to bills, on the length of time required by the Government to conclude the consideration on the Floor of the House of a budget-related bill as well as on setting a new term for the presentation of the Committees’ reports on the bills on the House’s agenda should the Government, without indicating the reason, have omitted to provide the data and information requested by the Committee within the prescribed period.

The centre of activities of the Chamber of Deputies is the Floor of the House, which is where major decisions are made, debates are held on the items on the Chamber of Deputies’ agenda, most legislative bills are discussed and voted on, confidence in the Government is granted or revoked, policy-setting acts (motions and resolutions) are discussed and questions and interpellations are made. The standing committees, with reference to their scope of competence, the Standing Committees have legislative, investigative, policy-setting and control functions. In addition to the Standing Committees, the Chamber of Deputies may resolve to form Special Committees with a membership that reflects the proportions of the Parliamentary Groups and determine its duration and areas of competence. The Chamber of Deputies and the Senate have the same number of standing committees (14). They are specialized by subject, broadly reflecting Government Ministries, and their membership reflects the sizes of parliamentary groups.

Chamber of Deputies
Postal address: 
Palazzo Montecitorio – Piazza Montecitorio
00186 Rome, Italy

Switchboard number: +39-06-67601

Email: webmaster@parliament.am

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»