TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

TWINNING SECTOR

Justice and home affairs

This Project is a Twinning project.

Twinning is a European Union instrument for institutional cooperation between Public Administrations of EU Member States and of beneficiary or partner countries. Twinning projects bring together public sector expertise from EU Member States and beneficiary countries with the aim of achieving concrete mandatory operational results through peer to peer activities.

The current Twining Project is aspiring to contribute to the approximation process by enhancing capacities and improving toolsets for the effective lawmaking and legislative oversight of the National Assembly of the Republic of Armenia in order to further support EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) oversight and implementation. It is the first European Neighbourhood Instrument (ENI) Twinning Project engaging with the National Assembly of the Republic of Armenia as beneficiary.

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»